Adatvédelmi nyilatkozat

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) végrehajtása céljából az alábbi adatkezelési tájékoztatót teszi közzé. Tájékoztatási kötelezettségünket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Adatkezelési tevékenységünket a 2016/679 RENDELET 30. cikk (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével szabályozzuk.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget:

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Ezen tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő:

 • Cégnév: Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft.
 • Székhely: 2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-075580
 • Adószám: 10349258-2-13
 • Képviselő: Bán Péter, Steigervald Attila, Zentai Tamás
 • Telefonszám: 06-24-501-150
 • Honlap: www.energotest.hu (a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak meghatározásai a következők:

 1. „adat”: A Társaság által kezelt munkavállalói személyes adat, valamint partnereink cégszerű, nyilvános, bárki által hozzáférhető, vagy egyéb üzleti kapcsolati adatai.
 2. „céges adat” : A Társaság jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég ügyfelei, üzletfelei olyan cégszerű adatai, melyek akár közhiteles nyilvántartásból akár más forrásból nyilvánosak, bárki által hozzáférhetők, valamint az ügyfelek által részünkre átadott üzleti kapcsolati adatai.
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATA

(1) Társaság kinyilvánítja, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésen túlmenően ügyfelei, üzletfelei, pályázói személyes adatát semmilyen formában nem kezeli, nem kéri el és azt nem tartja nyilván.

(2) Társaság nyilatkozik arról, hogy munkatársai a bevezetésben felsorolt jogszabályokban foglalt adatkezelési követelményekről megkapták a megfelelő tájékoztatást és képzést.

(3) Társaság nyilatkozik arról, hogy az egyéni vállalkozó, egyéni cég őstermelő ügyfelek, vevők kizárólag olyan adatait kezeli, melyek közhiteles nyilvántartásból bárki által hozzáférhetők, ezen adatok az 2011. évi CXII. törvény 3. § 6. pontja szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

(4) Társaság nyilatkozik arról, hogy jogi személy ügyfelei, vevői kizárólag olyan adatait kezeli, melyek közhiteles nyilvántartásból vagy bármely más nyilvános forrásból bárki által hozzáférhetők, ideértve a jogi személy nevét, formáját, elérhetőségét, vezető tisztségviselői adatait (továbbiakban céges adat). Társaság, a jogi személy kapcsolattartóinak csak olyan adatait kezeli, melyek nyilvánosak, bárki által hozzáférhetők (pl. a társaság honlapján elérhetők).

(5) Társaság munkavállalói kifejezetten, személyesen és írásban nyilatkoznak arról, hogy személyes adatot nem gyűjtenek, nem kérnek el és nem tartanak nyilván, tehát semmilyen formában nem kezelnek, továbbá harmadik félnek nem adnak ki. Ez alól kivételt képeznek a Társaság képviseletére jogosult személyek, továbbá a munkavállalói nyilvántartást végző munkavállalóink.

(6) Társaság munkavállalói kifejezetten nyilatkoznak arról, hogy céges partnereik céges adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel, gondossággal és védetten kezelik.

(7) Társaságunk munkavállalói adatvédelmi incidens bekövetkeztekor a tudomásra jutást követően haladéktalanul kötelesek tájékoztatni a társaság képviseletre jogosult vezetőit.

IV. FEJEZET

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

(1) A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában az adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek garantálják az adatkezelés biztonságát.

(2) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

(3). A Társaság a munkavállalókkal az adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság kizárólag az arra jogosultak számára biztosítja.

(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

(6) A Társaság az adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

(7) A munkavállalói nyilvántartási iratokhoz csak az illetékes ügyintézők és a képviseletre jogosult vezetők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér, munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva tartjuk.

(8) Biztosítjuk az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

(9) Amennyiben adatkezelésre nem jogosult, illetéktelen harmadik személy birtokába kerül olyan digitális adat, amelynek kezelésére kizárólag társaságunk jogosult, azt haladéktalanul köteles megsemmisíteni. Eredeti dokumentum birtoklása esetén köteles azt az I. Fejezetben meghatározott helyre, a képviseletre jogosultak valamelyikének eljuttatni.

Jelen tájékoztató közzétételre kerül Társaságunk honlapján és webáruházában, továbbá hozzáférhetővé tesszük munkavállalóink számára.

Dunaharaszti, 2018.05.24.

Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft.